COOKIEVERKLARING

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

i. I4-YOU gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet ofsmartphone. 

ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:

  • a. Functionele cookies zijn cookies met een puurtechnische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  • b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  • c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat ersprake is van een persoonsgegeven. 

B. Cookievoorkeuren wijzigen 

i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn percategorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. COOKIEOVERZICHT

A. Cookienaam,cookie type,cookie doeleinde en de bewaartermijn

i. De website van I4-YOU maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

ii. In totaal zijn er op i4-you.com 36 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van I4-YOU op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst: 

B. Cookietabel

Naam – Type(s) Cookies – Bewaartermijn

3. GOOGLE ANALYTICS

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken. I4- YOU heeft hier geen invloed op.

iii. U kunt hierlezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.

ii. I4-YOU heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

iii. De informatie die Google verzamelt, wordtzo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft. iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voorI4-YOU niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20220119.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

i. U heeft het recht om:

  • a. uw persoonsgegevens in te zien;
  • b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  • c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  • d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  • e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  • f. een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel

6. KLACHTENRECHT

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt I4-YOU u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot peter@i4-you.com.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meerinformatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens